Головна сторінка Доступ до публічної інформації

Останні новини

Доступ до публічної інформації

Закон України "Про доступ до публічної інформації"

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про доступ до публічної інформації

Цей Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Публічна інформація

1. Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

2. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.

 

Стаття 2. Мета і сфера дії Закону

1. Метою цього Закону є забезпечення прозорості та відкритості суб'єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

2. Цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

 

Стаття 3. Гарантії забезпечення права на доступ до публічної інформації

1. Право на доступ до публічної інформації гарантується:

1) обов'язком розпорядників інформації надавати та оприлюднювати інформацію, крім випадків, передбачених законом;

2) визначенням розпорядником інформації спеціальних структурних підрозділів або посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою він володіє;

3) максимальним спрощенням процедури подання запиту та отримання інформації;

4) доступом до засідань колегіальних суб'єктів владних повноважень, крім випадків, передбачених законодавством;

5) здійсненням парламентського, громадського та державного контролю за дотриманням прав на доступ до публічної інформації;

6) юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації. 

Детальніше

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 548/2011

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 548/2011

Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України

 

 


З метою забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та керуючись частиною другою статті 102 Конституції України, постановляю:

1. Визначити Головне управління забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації Президента України спеціальним структурним підрозділом, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, відповідає за розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналізування та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять до Президента України, Адміністрації Президента України, а також надає консультації під час оформлення таких запитів.

2. Главі Адміністрації Президента України:

1) невідкладно вжити організаційних заходів щодо забезпечення в Адміністрації Президента України в установленому порядку доступу до публічної інформації, зокрема:

розробити та затвердити форми запитів на інформацію, інструкції щодо процедури подання запиту на інформацію та її отримання, порядок складання, подання запитів в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою);

запровадити облік запитів на інформацію;

визначити спеціальні місця для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями, забезпечити обладнання таких місць відповідною оргтехнікою;

створити умови для подання письмових запитів на інформацію громадянами з обмеженими фізичними можливостями;

 створити з метою доступу до публічної інформації та її збереження систему обліку документів, що містять публічну інформацію, забезпечить; обов'язкову реєстрацію в цій системі таких документів та надання доступу до неї за запитами, оприлюднення на веб-сайті офіційного Інтернет-представництва Президента України інформації про наявні документи, що містять публічну інформацію;

 

2) забезпечувати систематичне та оперативне оприлюднення і оновлення інформації про діяльність Президента України;

3) забезпечити оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, на веб-сайті офіційного Інтернет-представництва Президента України, інформаційних стендах у спеціальних місцях для роботи запитувачів інформації, зазначеної у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», форм запитів на інформацію;

4) затвердити перелік відомостей, що становлять службову інформацію, якою володіє Президент України і яка використовується в Адміністрації Президента України;

5) затвердити інструкції з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію;

6) забезпечити проведення навчань і підвищення кваліфікації працівників Головного управління забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації Президента України з питань забезпечення доступу до публічної інформації.

3. Державному управлінню справами:

1) вжити в установленому порядку невідкладних заходів щодо забезпечення фінансування витрат, пов'язаних із виконанням Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

2) внести у тижневий строк після затвердження Кабінетом Міністрів України граничних норм витрат на копіювання та друк документів пропозиції щодо визначення розміру фактичних витрат на виготовлення Головним управлінням забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації Президента України копій документів обсягом більш як 10 сторінок, що надаються при задоволенні запиту на інформацію.

4. Внести до Положення про Адміністрацію Президента України, затвердженого Указом Президента України від 2 квітня 2010 року № 504, зміну, доповнивши пункт 4 підпунктом 191 такого змісту:

«191 ) забезпечує через Головне управління забезпечення доступу до публічної інформації в установленому порядку доступ до публічної інформації, розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналізування та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять до Президента України та Адміністрації Президента України, консультацій під час оформлення запитів».

5. Державному управлінню справами, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, Представництву Президента України в Автономній Республіці Крим, Державному фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні, Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, Комітету з Державної премії України в галузі архітектури, Координаційному центру з упровадження економічних реформ, Національній тристоронній соціально-економічній раді, Національній службі посередництва і примирення, Національному інституту стратегічних досліджень, Національній академії державного управління при Президентові України вжити заходів щодо безумовного виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації».

6. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ
 

5 травня 2011 року

 

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 547/2011

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 547/2011

Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації


З метою забезпечення безумовного виконання органами виконавчої влади Закону України «Про доступ до публічної інформації», реалізації конституційного права особи вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію, керуючись частиною другою статті 102 Конституції України, постановляю:

1. Кабінету Міністрів України:

забезпечувати в установленому порядку здійснення фінансування передбачених Законом України «Про доступ до публічної інформації» заходів, виконуваних розпорядниками інформації, які утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України;

затвердити у визначений Законом України «Про доступ до публічної інформації» строк граничні норми витрат на копіювання та друк документів;

підготувати разом із Службою безпеки України та внести на розгляд Верховної Ради України законопроект стосовно вдосконалення законодавчих актів щодо доступу до інформації з обмеженим доступом та відповідальності за порушення таких актів;

запровадити моніторинг виконання органами виконавчої влади Закону України «Про доступ до публічної інформації» та моніторинг судових рішень, прийнятих у зв'язку з порушенням права на одержання публічної інформації, здійснювати в разі потреби підготовку пропозицій щодо вдосконалення названого Закону та вносити їх у встановленому порядку на розгляд Верховної Ради України;

розробити і внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо здійснення державного контролю за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до публічної інформації;

ужити заходів щодо забезпечення уніфікованого підходу стосовно затвердження органами виконавчої влади інструкцій з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію.

 

2. Кабінету Міністрів України, центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській, Севастопольській міським, районним державним адміністраціям забезпечити безумовне виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», зокрема:

1) розробити і затвердити:

форми запитів на інформацію, які повинні містити стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання тощо;

порядок складання, подання запитів в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою);

2) запровадити облік запитів на інформацію;

3) визначити (утворити) спеціальні структурні підрозділи або визначити посадових осіб, які організовуватимуть доступ до публічної інформації, та завдання таких структурних підрозділів або осіб;

4) визначити спеціальні місця для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями, обладнати такі місця відповідною оргтехнікою;

5) створити умови для подання письмових запитів громадянами з обмеженими фізичними можливостями;

6) створити з метою доступу до публічної інформації та її збереження систему обліку документів, що знаходяться у відповідних розпорядників інформації і містять публічну інформацію, забезпечити обов'язкову реєстрацію в цій системі таких документів та надання доступу до них за запитами, оприлюднення зазначеної інформації на офіційних веб-сайтах (а в разі їх відсутності – в інший прийнятний для громадян спосіб);

7) забезпечувати своєчасне оприлюднення проектів рішень, що підлягають обговоренню, а також систематичне і оперативне оприлюднення та оновлення інформації про свою діяльність;

8) забезпечити оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, на веб-сайтах, інформаційних стендах, в інший прийнятний для громадян спосіб інформації, зазначеної у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», форм запитів на інформацію;

9) затвердити переліки відомостей, що становлять службову інформацію, та оприлюднити їх в установленому порядку;

10) затвердити інструкції з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію;

11) вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до наявної інформації про особу інших осіб;

12) організувати інформування населення про права громадян, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

13) забезпечити проведення навчань і підвищення кваліфікації заступників керівників органів виконавчої влади, працівників структурних підрозділів та відповідальних осіб з питань забезпечення доступу до публічної інформації;

14) сприяти депутатам місцевих рад, громадським організаціям, громадським радам, громадянам у здійсненні громадського контролю за забезпеченням органами виконавчої влади доступу до публічної інформації шляхом проведення громадських слухань, громадської експертизи тощо.

3. Покласти на керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади персональну відповідальність за забезпечення належного виконання відповідними органами вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

4. Запропонувати органам місцевого самоврядування вжити заходів щодо забезпечення доступу громадян до публічної інформації.

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

5 травня 2011 року

 

Розпорядження голови районної ради №30

УКРАЇНА

ЗАРІЧНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ

 

 

Від 8 червня 2011 року № 30

 

 

Про затвердження зразків форм для подання

інформаційного запиту та запровадження

системи подання та обліку запитів на

інформацію забезпечення доступу

до публічної інформації районної ради

 

 

З метою забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України №547/2011 від 05.05.2011 року «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»:

1.Визначити організаційний відділ та головного спеціаліста з питань діловодства та документообігу виконавчого апарату районної ради, відповідно до визначених розпорядженням голови районної ради від № їх функціональних повноважень, відповідальними за забезпечення доступу до публічної інформації, систематичне та оперативне оприлюднення і оновлення інформації про діяльність районної ради зазначеної у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», розгляд і оприлюднення, облік, систематизацію, аналіз, надання консультацій під час оформлення запитів та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять в районну раду.

2.Затвердити зразки форм подання інформаційного запиту у письмовій формі від юридичних і фізичних осіб та об»єднання громадян на отримання публічної інформації у виконавчому апараті районної ради (Додатки 1-3).

3.Забезпечити прийом, реєстрацію, облік поданих у виконавчий апарат районної ради в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) запитів на отримання публічної інформації в журналі реєстрації запитів на інформацію згідно зразка визначеного у додатку 4 та внести відповідне доповнення номенклатури справ на 2001 рік та інструкції з діловодства у виконавчому апараті районної ради, розробити перелік відомостей та порядок роботи з документами, що становлять службову інформацію.

4.Встановити та оприлюднити в районній громадсько-політичній газеті «Полісся» та районним радіомовленням, на інформаційному сайті районної ради в мережі Інтернет, що подання інформаційних запитів у виконавчий апарат районної ради здійснюється:

- усно: телефон (03632) 3-50-71;

- письмово: смт.Зарічне, вул..Центральна,11

Районна рада (на конверті вказувати «Публічна інформація);

- факсом: (03632) 3-50-71;

- електронною поштою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

5.Визначити кабінет головного спеціаліста з питань діловодства та документообігу виконавчого апарату районної ради, приміщенням для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями.

6.Відділу бухгалтерського обліку і звітності виконавчого апарату районної ради, внести у тижневий строк після затвердження Кабінетом Міністрів України граничних норм витрат на копіювання та друк документів пропозиції щодо визначення розміру фактичних витрат на виготовлення у виконавчому апараті районної ради копій документів обсягом більше як 10 сторінок, що надаються при задоволенні запиту на інформацію.

7.Встановити, що подання письмових запитів громадянами з обмеженими можливостями здійснюються у вестибюлі адміністративного приміщення районної ради за викликом відповідального працівника виконавчого апарату по телефону 3-50-71.

8.Оприлюднити дане розпорядження та визначений порядок доступу до публічної інформації районної ради в районній громадсько-політичній газеті «Полісся» та офіційному веб-сайті районної ради.

 

 

 

 

Голова ради                                     О.Доронін

 

 

 

 

Розпорядженя голови районної ради №22

УКРАЇНА

ЗАРІЧНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ

 

 

Від 13 квітня 2011 року № 22

 

Про внесення змін до розпорядження

голови районної ради №110 від

25 грудня 2008 року «Про розподіл

функціональних обов»язків виконавчого

апарату районної ради»

 

Відповідно до закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про виконавчий апарат, у зв»язку з набранням чинності з 09.05.2001 року Закону України «Про доступ до публічної інформації» та забезпечення виконавчим апаратом виконання визначених повноважень:

1.Внести наступні зміни в розділ функціональних повноважень працівників виконавчого апарату районної ради:

 

1.Завідуючий організаційним відділом

Забезпечує організацію систематичного та оперативного оприлюднення в районній газеті «Полісся», районному радіомовленню, на офіційному веб-сайті районної влади проектів рішень, прийнятих рішень, розпоряджень та іншої публічної інформації.

 

7.Головний спеціаліст з питань діловодства та документообігу

Веде облік запитів на інформацію відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

За погодженням з головою ради надає інформацію, документи, копії рішень та інших документів запитувачам інформації.

Забезпечує систематичне оприлюднення на офіційному веб-сайті районної влади проектів рішень, прийнятих рішень, розпоряджень, планів роботи, планів засідань та іншої публічної інформації у відповідності до закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

2.Доручити виконавчому апарату районної ради на чергову сесію районної ради внести питання «Про внесення змін до рішення районної ради №6 від 08.12.2010 року «Про Регламент Зарічненської районної ради» у відповідності до вимог закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

 

 

Голова районної ради О.Доронін