Регламент Зарічненської районної ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення районної ради

від 25.12.2015 № 18

Р Е Г Л А М Е Н Т

ЗАРІЧНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьомого скликання

ЗАРІЧНЕ  2015

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Зарічненська районна рада Рівненської області (далі – районна рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селища Зарічненського району Рівненської області у межах повноважень, визначених Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» та іншими законами, а також повноважень, переданих їм сільськими, селищною радами.

Стаття 1.1. Правові засади роботи районної ради

 

1. Порядок діяльності районної ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про місцеві вибори», цим Регламентом, іншими законодавчими та нормативними документами.

2. Регламент районної ради (далі – Регламент) є документом, обов’язковим для виконання районною радою, який встановлює порядок скликання й проведення сесій районної ради, процедуру окремих видів діяльності районної ради, функції її органів, депутатів та посадових осіб ради, засади формування, організації діяльності та припинення діяльності депутатських фракцій та груп.

3. Регламент затверджується не пізніше як на другій сесії районної ради.

4. До прийняття Регламенту районної ради чергового скликання застосовується Регламент районної ради, що діяв у попередньому скликанні.

5. Під час пленарного засідання районної ради контроль за додержанням Регламенту покладається на головуючого на засіданні та секретаріат сесії.

Стаття 1.2. Основні принципи діяльності районної ради

Діяльність районної ради базується на принципах:

– народовладдя;

– законності;

– гласності;

– колегіальності;

– поєднання місцевих і державних інтересів;

– виборності;

– правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених цим Регламентом та чинним законодавством України;

– підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами Зарічненського району;

– державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;

– судового захисту прав місцевого самоврядування.

2. Засідання районної ради, її президії, постійних та тимчасових контрольних комісій є відкритими і гласними, за винятками, встановленими законодавством України.

Стаття 1.3. Місце проведення та мова ведення засідань районної ради

1. Районна рада проводить пленарні засідання у приміщенні районної ради (смт Зарічне, вул. Центральна, 11) за винятком виїзних засідань, місце проведення яких визначається розпорядженням голови районної ради.

2. Робота районної ради ведеться державною мовою.

3. У разі, коли промовець не володіє державною мовою, він має право виступати іншою мовою. Про свій намір виступити іншою мовою промовець, якщо бажає, щоб було забезпечено переклад його виступу на державну мову, завчасно в заяві на виступ повідомляє про це головуючого на засіданні. В такому випадку виконавчий апарат районної ради забезпечує переклад його виступу на державну мову.

Стаття 1.4. Порядок розміщення депутатів та інших присутніх у залі засідань районної ради

1. Порядок розміщення депутатів та інших присутніх у залі засідань визначається виконавчим апаратом районної ради за погодженням з депутатськими фракціями, групами та окремими депутатами. Робоче місце депутата районної ради не може бути зайняте іншими особами.

Стаття 1.5. Присутність на пленарному засіданні районної ради за запрошенням та за викликом

1. На засіданні районної ради та її органів можуть бути присутні за запрошенням гості та посадові особи.

2. Районна рада 1/3 голосів може вимагати від керівників розташованих або зареєстрованих на території Зарічненського району підприємств, установ, закладів та організацій незалежно від форм власності прибути на пленарне засідання районної ради для подання інформації з питань, віднесених до відання районної ради, відповіді на запити депутатів.

3. Комісія районної ради або її голова може запросити на засідання районної ради державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, експертів, фахівців, якщо на ньому розглядається питання, що опрацьовується цією комісією або стосується її предметної діяльності.

4. Головуючий повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням і за викликом.

5.  Сесії районної ради проводяться гласно із забезпечення права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством.

6. Представники засобів масової інформації акредитуються районною радою відповідно до Закону України «Про інформацію».

 

РОЗДІЛ 2. СЕСІЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Глава І

Розпорядок роботи

Стаття 2.1. Порядок проведення сесії районної ради

1. Районна рада проводить свою роботу сесійно. Сесії районної ради складаються із пленарних засідань районної ради і засідань постійних комісій.

2. Відкриття сесії оголошується головуючим на початку першого пленарного засідання районної ради.

3. Сесія закривається після розгляду усіх питань порядку денного.

4. Після оголошення головуючим про відкриття сесії, а також про закриття сесії виконується Державний Гімн України.

Глава II

Перша сесія районної ради нового скликання

Стаття 2.2. Організаційне забезпечення першої сесії районної ради

1. На першій сесії районної ради нового скликання виконавчий апарат районної ради надає депутатам:

– Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

– Регламент Зарічненської районної ради попереднього скликання;

– перелік постійних комісій районної ради попереднього скликання;

– список посадових осіб виконавчого апарату районної ради та їх службові телефони;

– пропозиції депутату щодо його побажання працювати у відповідній комісії районної ради;

– інформацію щодо обмежень та вимог, встановлених Законом України «Про запобігання корупції»;

– облікову картку депутата Зарічненської районної ради.

Стаття 2.3. Тимчасова президія та обрання голови районної ради і його заступника

1. Першу сесію новообраної районної ради скликає районна територіальна виборча комісія не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до статті 45 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова районної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів.

3. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п’яти осіб – представників партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборах.

4. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради. Порядок головування визначається членами тимчасової президії, а у випадку недосягнення згоди – порядок головування членів тимчасової президії визначається депутатами ради шляхом голосування.

5. З часу обрання голови ради він урочисто складає Присягу посадової особи місцевого самоврядування, веде пленарні засідання ради відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламенту ради.

6. Рішення з питання обрання голови районної ради підписує головуючий – депутат районної ради з числа членів тимчасової президії першої сесії ради.

7. Рішення з питань обрання голови районної ради, його заступника та утворення і обрання складу постійних комісій приймаються після визнання повноважень депутатів відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад».

Глава III

Порядок скликання сесій районної ради

Стаття 2.4. Скликання сесії головою районної ради

1. Сесії районної ради скликаються головою районної ради.

2. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – не рідше ніж один раз на місяць з дня подання розробником проекту рішення до виконавчого апарату районної ради.

Стаття 2.5. Скликання сесії заступником голови районної ради

1. У разі немотивованої відмови голови районної ради або неможливості його скликати сесію ради сесія скликається заступником голови районної ради У цих випадках сесія скликається:

– якщо голова районної ради без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених ст. 2.6 цього Регламенту;

– якщо сесія не скликається в строки, передбачені ч. 2 ст. 2.4 цього Регламенту.

Стаття 2.6. Скликання сесії депутатами районної ради та головою районної державної адміністрації

1. Сесія районної ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу районної ради або голови районної державної адміністрації.

Стаття 2.7. Деякі питання скликання сесії депутатами або постійною комісією районної ради

1. У разі, якщо посадові особи, зазначені в ч. 1 ст. 2.4 та ст. 2.5 цього розділу, у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у ст. 2.6 цього розділу, або у разі, якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами районної ради, які становлять не менш як 1/3 складу ради, або постійною комісією районної ради.

Стаття 2.8. Доведення до відома депутатів і населення рішення про скликання сесії районної ради

1. Рішення про скликання сесії районної ради відповідно до ч. 1 ст. 2.4, ч. 1 ст. 2.5 та ч. 1 ст. 2.7 Регламенту доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд районної ради.

Стаття 2.9. Скликання сесії районної ради щодо розгляду петиції

1. Сесія ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.

Стаття 2.10. Повноважність сесії районної ради

1. Сесія районної ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Стаття 2.11. Відкриття та ведення сесії районної ради

1. Сесію відкриває і веде голова районної ради (у разі неможливості ним вести сесію – заступник голови районної ради).

2. У випадку, передбаченому ст. 2.5 Регламенту, сесію відкриває і веде заступник голови районної ради.

3. У випадку, передбаченому ст. 2.7 Регламенту, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, або постійної комісії один з депутатів, що входить до її складу, а веде сесію за рішенням ради – один з депутатів.

Глава IV

Порядок денний сесії

Стаття 2.12. Формування проекту порядку денного сесії районної ради

1. Проект порядку денного сесії районної ради узгоджується президією районної ради.

2. Виконавчий апарат районної ради в установленому порядку оприлюднює на офіційному сайті районної ради www.zarrada.org проекти порядків денних засідань районної ради, її президії, постійних та тимчасових контрольних комісій районної ради.

3. Пропозиції до проекту порядку денного сесії із зазначенням доповідачів вносяться не пізніше як за 20 робочих днів до відкриття чергової сесії.

4. Постійні комісії, депутати, депутатські фракції та групи вносять пропозиції до проекту порядку денного сесії в порядку, визначеному законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад».

5. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

6. Проекти рішень з питань, що внесені до проекту порядку денного сесії, подаються в районну раду не пізніше як за 20 робочих днів до відкриття сесії, за винятком випадків, передбачених у цьому Регламенті, при попередньому погодженні з відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації та з відповідними керівниками структурних підрозділів виконавчого апарату районної ради. У разі порушення цього терміну питання виключається з проекту порядку денного сесії.

7. Проект порядку денного сесії районної ради разом з проектами рішень доводиться до відома депутатів засобами електронної пошти (надсилаються на електронні адреси, надані депутатами виконавчому апарату районної ради) та/або на паперових носіях не пізніше як за 1 день до скликання чергової сесії, а у виняткових випадках, передбачених ст. 2.8 даного Регламенту – у день проведення сесії.

8. На засіданнях профільної постійної комісії районної ради, президії та на пленарному засіданні сесії районної ради інформує визначений доповідач, на засіданнях інших постійних комісій, за погодженням з головою постійної комісії, під час розгляду питань порядку денного може інформувати інша компетентна посадова особа.

Стаття 2.13. Затвердження порядку денного сесії районної ради

1. Проект порядку денного, сформований відповідно до вимог ст. 2.12, обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

2. Включення будь-якого питання до ще незатвердженого в цілому порядку денного сесії проводиться за скороченою процедурою.

Скорочена процедура передбачає розгляд питання без його обговорення.

3. Питання, що стосуються розгляду питань на засіданні ради та зазначені в частині четвертій цієї статті є процедурними. Рішення ради з процедурних питань приймаються 1/3 депутатів від загального складу ради за скороченою процедурою і відображаються в протоколі сесії.

4. До процедурних відносяться питання щодо:

– включення питання до ще не затвердженого в цілому порядку денного сесії;

– вимоги районної ради до керівників розташованих або зареєстрованих на території Зарічненського району підприємств, установ, закладів та організацій незалежно від форм власності прибути на пленарне засідання районної ради для подання інформації з питань, віднесених до відання районної ради, відповіді на запити депутатів.

5. Пропозиції щодо внесення змін до затвердженого в цілому порядку денного сесії приймаються більшістю від загального складу ради.

6. Рішення про виключення питання з порядку денного приймається більшістю депутатів від загального складу ради.

Глава V

Робочі органи сесії районної ради

Стаття 2.14. Робочі органи сесії

1. Робочими органами сесії районної ради є:

– президія у складі голови районної ради та заступника голови районної ради (або головуючого і його заступників у випадках, що вказані у ст.2.7).

– лічильна комісія у складі голови та двох членів.

2. Голова районної державної адміністрації під час пленарних засідань районної ради є постійним членом президії сесії.

Стаття 2.15. Лічильна комісія сесії

1. Пропозиції щодо персонального складу лічильної комісії можуть вноситися головою районної ради, його заступником, головами постійних комісій, керівниками депутатських фракцій, груп, депутатами.

2. Вибори лічильної комісії сесії проводяться з числа депутатів відкритим голосуванням за списком або персонально.

3. До складу лічильної комісії не можуть входити депутати, кандидатури яких висунуті на посади, що обираються або затверджуються радою.

Стаття 2.16. Секретаріат сесії

1. Функції секретаріату сесії виконує виконавчий апарат районної ради. Секретаріат організовує ведення протоколів, веде запис депутатів на виступ, реєструє звернення депутатів, їх запити, заяви і пропозиції, забезпечує опрацювання звернень громадян, що надійшли на адресу районної ради під час роботи сесії.

Глава VI

Порядок підготовки проектів рішень районної ради

Стаття 2.17. Загальні положення

1. Відповідно до ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

2. Проекти рішень з питань, що вносяться на розгляд районної ради, готують ініціатори звернення:

– постійні комісії;

– депутати;

– за дорученням керівництва районної ради, постійних комісій районної ради – відповідні структурні підрозділи виконавчого апарату районної ради;

– структурні підрозділи районної державної адміністрації;

– територіальні органи центральних органів виконавчої влади;

– особи, які мають відповідне право згідно з чинним законодавством України.

Стаття 2.18. Підготовка проектів рішень районної ради

1. Проекти рішень готуються відповідно до Регламенту районної ради, державних стандартів на організаційно-розпорядчу документацію, інших законодавчих та нормативно-правових актів.

2. Проекти рішень ради повинні відповідати вимогам чинного законодавства, бути кваліфіковано підготовлені і містити об’єктивну оцінку стану справ на підставі перевірених і документально підтверджених фактів.

3. Проекти рішень районної ради оприлюднюються їх розробниками у порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації», не пізніше як за 20 робочих днів до дати розгляду відповідного проекту рішення на пленарному засіданні районної ради, або подаються у виконавчий апарат районної ради в електронному вигляді у встановлені строки для оприлюднення їх на офіційному сайті районної ради www.zarrada.org.

Одночасно до виконавчого апарату надається відповідний проект рішення на електронному носії інформації. Інформація записується в текстовому редакторі Word з вибором шрифту Times New Roman (розмір шрифту – 12-14) і форматі запису RTF.

4. Обсяг проекту тексту рішення, як правило, не повинен перевищувати 5 сторінок (без урахування його складових: програм, положень, статутів, додатків тощо).

У разі необхідності разом з проектом рішення готуються додаткові інформаційні матеріали: довідки, пояснювальні записки, статистичні дані, що підписуються ініціаторами звернення (залежно від того, хто готує проект рішення).

При цьому пояснювальна записка до програм, змін до них та до проекту рішення про районний бюджет та змін до нього є обов’язковою.

Кількість сторінок додатків та інших матеріалів не обмежується.

Назва рішення повинна граматично узгоджуватися та містити короткий виклад змісту документа, має бути максимально короткою і ємною, точно передавати зміст тексту рішення.

Назва рішення повинна формуватися за допомогою віддієслівного іменника і відповідати на питання: «Про що?».

Якщо у рішенні йдеться про кілька питань, назва його може бути узагальненою.

5. Проект рішення, який вноситься на розгляд ради, повинен мати такі реквізити: на бланку рішення районної ради у правому верхньому куті – слово «Проект»; нижче бланку рішення районної ради з лівого боку – назва проекту рішення; нижче – текст проекту рішення.

6. Проект складається з двох частин: у першій (констатуючій) вказується обґрунтування або підстава для складання документа, а у другій (постановчій) – перелік заходів із зазначенням термінів виконання, конкретний план дій, завдання, доручення, пропозиції.

Постановча частина викладається у вигляді пунктів, що мають єдину нумерацію арабськими цифрами.

У разі потреби окремі пункти можуть поділятися на підпункти другого і третього порядків, що нумеруються відповідно: 2.1., 2.2.1., а також передбачати термін виконання і відповідальних за виконання рішення.

Констатуюча частина рішення, як правило, повинна бути меншою, ніж постановча.

7. У випадках, коли рішення готуються на виконання нормативно-правових документів, вони повинні мати посилання на їх дату, номер і найменування.

8. Виконавцями рішень можуть визначатися районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування, а також підприємства, установи, організації.

Завдання адресуються не керівникам, а установам, підприємствам, організаціям, управлінням, органам місцевого самоврядування. Посадова особа вказується як виконавець тоді, коли виконання запропонованої дії покладається особисто на неї.

9. У текстах рішень вживаються повні назви державних органів, установ, організацій, підприємств, повні географічні назви та загальноприйняті абревіатури.

Посади мають повну або загальноскорочену назву. Прізвища у тексті пишуться разом з ініціалами.

10. Останнім пунктом рішення визначається контроль за його виконанням з урахуванням змісту.

11. Рішення підписуються головою ради.

 

Форма підпису:

Голова ради                                                                        (Ініціали, прізвище)

 

У випадках, передбачених Регламентом районної ради, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», коли сесію веде заступник голови районної ради або один із депутатів районної ради, рішення підписуються головуючим на сесії.

12. Нижче підпису голови ради в проекті рішення зазначається, ким підготовлений проект рішення, найменування посади, особистий підпис, ініціали і прізвище.

 

Наприклад:

Проект підготовлений відділом освіти райдержадміністрації.

 

Начальник відділу                (підпис)                        (Ініціали, прізвище)

 

 

Оприлюднено на веб-сайті __________________________

(назва сайту)

 

___ __________ 20__ року.

 

(У разі самостійного оприлюднення проекту рішення його розробником, крім назви сайту, також зазначається пряме посилання на сторінку сайту, де оприлюднено проект рішення).

 

У разі порушення вимог щодо підготовки проектів рішень голова районної ради, постійні комісії та/або президія районної ради повертають проект рішення на доопрацювання.

У разі недотримання строків, визначених частиною 3 цієї статті, оприлюднення проектів рішень, їх розгляд переноситься на наступну сесію районної ради.

Стаття 2.19. Друк проектів рішень районної ради

1. Проекти рішень друкуються на бланках формату А4 (210x297) відповідно до інструкції з діловодства в районній раді.

Складання документа на папері іншого формату не дозволяється.

2. Текст проекту рішення розміщується на бланку і друкується відповідно до вимог уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації.

Стаття 2.20. Погодження проектів рішень районної ради

1. Проекти рішень підлягають обов’язковому погодженню із причетними до їх виконання структурними підрозділами районної державної адміністрації, а у разі потреби – з іншими органами.

В усіх випадках, коли в проектах рішень містяться завдання чи доручення певним виконавцям, необхідно погодити з ними запропонований обсяг робіт і отримати візи усіх виконавців, визначених проектом.

2. Погодження проекту рішення проводиться до початку засідань постійних комісій районної ради безпосереднім виконавцем з установами, організаціями і службовими особами, які мають безпосереднє відношення до питань, що порушуються в проекті. При цьому зазначається посада, ініціали і прізвище особи, яка візує проект рішення, а також за необхідності дата візування.

Голови постійних комісій районної ради візують проекти рішень після засідань постійних комісій, а керівництво районної ради після президії районної ради.

Відповідальність за зміст проекту рішення в однаковій мірі несуть всі особи, які його погодили.

3. Погодження проектів рішень оформляється окремим аркушем погодження або на зворотному боці останнього аркуша першого примірника (оригіналу).

 

Аркуш погодження оформляється за такою формою:

 

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

до рішення Зарічненської районної ради

від «__» __________ 201__ року № ____

«Про …………………………….………»

(Назва рішення)

 

Рішення підготував:

Найменування посади               (Підпис)      (Ініціали, прізвище)

 

Дата (за необхідності)

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Найменування посади              (Підпис)      (Ініціали, прізвище)

Дата (за необхідності)

 

4. У разі наявності розбіжностей щодо проекту рішення, він погоджується із зауваженнями.

У такому разі в листі погодження робиться відмітка:

«Зауваження і доповнення додаються». (Підпис, дата)

 

Письмове обґрунтування зауваження, зміни чи доповнення стисло викладається на окремому аркуші, що додається до проекту рішення, та доводиться до відома депутатів районної ради.

5. Проекти рішень, що готуються районною державною адміністрацією та її структурними підрозділами, вносяться на розгляд ради головою районної державної адміністрації.

Проекти рішень погоджуються з:

– заступниками голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків;

– керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, які мають безпосереднє відношення до питання, що розглядається;

– виконавцями завдань, визначених проектом.

В районній раді проекти рішень візуються:

– заступником голови ради;

– керуючим справами виконавчого апарату районної ради;

– головами профільних постійних комісій районної ради (відповідно до розподілу функцій та повноважень);

– керівниками структурних підрозділів виконавчого апарату районної ради.

6. Проекти рішень з фінансових питань обов’язково візуються начальником фінансового управління райдержадміністрації; рішень з питань, пов’язаних з програмами соціально-економічного та культурного розвитку, – начальником відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації.

7. Першочергову відповідальність за зміст проекту рішення, в тому числі і на електронному носії, несе його розробник.

Стаття 2.21. Розгляд пропозицій до проекту порядку денного, внесених пізніше встановленого строку, та порядок тиражування і розсилки проектів рішень

1. Пропозиції до проекту порядку денного, внесені пізніше строку, встановленого ст. 2.12 цього Регламенту, розглядаються районною радою у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Регламентом.

2. Виконавчий апарат районної ради визначає кількість екземплярів проектів рішень, що необхідно розіслати депутатам (у спосіб, визначений депутатом районної ради) та іншим зацікавленим особам, та забезпечує подальше їх тиражування і розсилку у терміни, визначені Регламентом районної ради.

Стаття 2.22. Оформлення додатків до рішень районної ради

1. У ряді випадків рішення ради можуть містити додатки, в яких конкретизується зміст окремих пунктів. Додатки можуть бути у вигляді цифрових таблиць, що уточнюють зміст рішення, або вживаються як документ, що носить самостійний характер (положення, правила, статути тощо).

2. Коли рішенням затверджуються додатки, вживаються такі форми:

2.1. якщо один додаток:

«Забезпечити виконання заходів .... згідно з додатком». «Затвердити заходи щодо підготовки .... (додаються)».

2.2. якщо декілька додатків:

«Затвердити постійно діючу комісію згідно з додатком 1».

«Затвердити згідно з додатком 2».

або: «Затвердити постійно діючу комісію (додаток 1)».

«Затвердити (додаток 2)».

3. Кожен додаток повинен мати відмітку з посиланням на рішення, яким він затверджений, його дату та номер. Відмітку роблять у верхньому правому куті першого аркуша.

Наприклад:

Додаток 1

до рішення районної ради

від 04.05.2015 №09

 

Якщо документ (програма, положення, заходи, правила) затверджується рішенням, то використовується гриф затвердження. Гриф затвердження складається зі слова ЗАТВЕРДЖЕНО (без лапок), назви, дати та номера затверджуваного документа у називному відмінку.

 

Наприклад:

Затверджено

рішення районної ради

від 12.08.2015 №1715

 

Оформлений у вигляді додатків склад комісій, оргкомітетів, робочих груп тощо оформляється за алфавітним порядком прізвищ, запропонованих до їх складу осіб, із зазначенням імен, по батькові, посад за основним місцем роботи. Керівництво таких органів перераховується на початку списку із зазначенням та у порядку важливості відведених їм функцій.

Якщо до складу зазначених органів запропоновані особи, які не є представниками районної ради, то обов’язковим є зазначення їхньої згоди брати участь у роботі органу.

4. Проекти додатків до проекту рішення візуються керівником структурного підрозділу районної державної адміністрації чи структурного підрозділу виконавчого апарату районної ради, що готує проект.

Додатки до рішення згідно з Регламентом районної ради підписуються заступником голови районної ради.

5. У додатках, як і в текстах рішень, вживаються лише загальноприйняті скорочення.

Стаття 2.23. Доопрацювання рішень ради

1. Зміни, внесені до проекту рішення за рекомендаціями постійних комісій районної ради, вносяться розробником проекту рішення або ним надається вмотивована відмова.

2. Змінений проект рішення або вмотивована відмова подаються до виконавчого апарату районної ради не пізніше ніж за один день до засідання президії районної ради.

3. Рішення, прийняті на сесії ради, доопрацьовуються виконавчим апаратом районної ради з урахуванням проголосованих пропозицій і зауважень депутатів, постійних комісій, депутатських фракцій, груп (за необхідності з залученням розробника проекту рішення), та подаються на підпис голові районної ради не пізніше, як через 5 робочих днів з дня проведення пленарного засідання.

Стаття 2.24. Реєстрація рішень, тиражування, доведення їх до виконавців

1. Рішення після їх підписання реєструються виконавчим апаратом районної ради в журналі реєстрації рішень районної ради та не пізніше п’яти робочих днів оприлюднюються на веб-сайті районної ради в мережі Інтернет.

2. Датою рішення районної ради є дата його прийняття сесією. Нумерація рішень районної ради розпочинається з початку відповідного скликання.

3. Відповідно до інструкції з діловодства районної ради у десятиденний термін після підписання необхідна кількість примірників рішень ради направляється виконавчим апаратом районної ради виконавцям та зацікавленим особам. Кожен примірник рішення, що розсилається, завіряється печаткою «Канцелярія».

4. Оригінали рішень ради, засвідчені гербовою печаткою, разом з оригіналами інших інформаційно-довідкових матеріалів до нього, підшиваються до протоколу сесії і зберігаються у виконавчому апараті районної ради не менше 5 років, після чого передаються на зберігання до державного архіву.

5. Тиражування рішень здійснює виконавчий апарат районної ради.

6. Копії рішень на запити установ, організацій та приватних осіб видаються з дозволу керівництва районної ради.

РОЗДІЛ 3. ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ РАЙОННОЇ РАДИ

Глава І.

Ведення пленарних засідань

Стаття 3.1. Гласність сесії районної ради

1. Сесії ради проводяться гласно, крім випадків, передбачених законодавством.

Стаття 3.2. План роботи районної ради

1. Засідання ради, як правило, проводиться за планом роботи, який затверджується наприкінці календарного року.

Стаття 3.3. Прийняття рішення на засіданні районної ради

1. Рішення районної ради приймаються лише з питань, внесених до порядку денного засідання ради, за винятком випадків, встановлених ст. 2.13 Регламенту.

Стаття 3.4. Ведення пленарного засідання районної ради

1. Засідання районної ради відкриває, веде і закриває голова районної ради або його заступник чи інші особи згідно з ч. 3 ст. 2.11 цього Регламенту.

Головуючий повинен вести засідання державною мовою.

2. На час доповіді, співдоповіді або виступу в дебатах головуючого на засіданні ведення засідання доручається заступнику голови ради або одному з депутатів за дорученням ради.

Глава II

Повноваження головуючого на пленарному засіданні районної ради

 

Стаття 3.5. Обов’язки та права головуючого на засіданні

1. Головуючий на засіданні районної ради:

– відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданнях ради;

– вносить на обговорення проекти рішень, інших документів районної ради, оголошує їх повну назву, редакцію та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу районної ради;

– організовує розгляд питань;

– оголошує списки осіб, які записалися на виступи;

– надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

– створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

– ставить питання на голосування, оголошує його результати;

– забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

– робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає необхідним оголосити;

– вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;

– здійснює інші повноваження, що передбачені цим Регламентом.

2. Під час засідання ради головуючий на засіданні має право на репліку, коментувати і давати оцінки щодо виступів промовців.

3. Для організації ходу засідання головуючий на засіданні має право:

– у першочерговому порядку вносити пропозиції з питань щодо ходу засідання. Якщо з цих питань вносяться альтернативні пропозиції, його пропозиції ставляться на голосування першими;

– ставити запитання;

– скликати погоджувальну раду депутатських фракцій, груп.

Глава III

Порядок відкриття засідання районної ради

 

Стаття 3.6. Відкриття засідання та реєстрація депутатів районної ради

1. Засідання ради відкривається і проводиться, якщо на ньому присутня кількість депутатів, зазначена в ст. 2.10. Регламенту.

2. Попередню реєстрацію депутатів перед початком сесії, а також реєстрацію у випадку виїзних засідань здійснює виконавчий апарат районної ради.

3. Реєстрація депутатів проводиться перед початком кожного засідання ради. Дані цієї реєстрації є підставою для відкриття засідання, а також для нарахування компенсаційних виплат депутату за час участі в засіданнях у разі затвердження відповідних видатків у районному бюджеті.

4. У разі, якщо депутат не встиг своєчасно зареєструватися, він зобов’язаний зробити це через секретаріат. Секретаріат сесії передає дані про додаткову реєстрацію депутатів головуючому. В протилежному випадку вважається, що депутат участі у засіданні не бере.

Стаття 3.7. Повідомлення про кількість депутатів, присутніх на засіданні

1. На початку кожного засідання головуючий на засіданні повідомляє районну раду про кількість депутатів, присутніх на засіданні.

Стаття 3.8. Перенесення засідання у зв’язку з відсутністю необхідної кількості депутатів

1. Якщо відкриття засідання неможливе у зв’язку з відсутністю необхідної кількості депутатів, головуючий на засіданні відкладає його на визначений ним час, або переносить засідання на визначений радою день.

Стаття 3.9. Порядок розгляду питань на сесії, яка складається з декількох пленарних засідань

1. У разі, якщо сесія складається з декількох пленарних засідань, то на початку кожного з них головуючий оголошує порядок денний.

2. Питання розглядаються в тій послідовності, в якій їх включено до порядку денного засідання, крім випадків, передбачених ч. 5 ст. 2.13 Регламенту.

Стаття 3.10. Розгляд питань, не розглянутих на поточному засіданні

1. Питання, не розглянуті на поточному засіданні, підлягають розгляду на наступному засіданні, про що головуючий повідомляє депутатів перед закриттям засідання.

Стаття 3.11. Повідомлення депутата про день, час і порядок денний наступного засідання ради

1. Якщо день, час і порядок денний наступного засідання ради не були оголошені або змінилися, голова районної ради повідомляє про це кожного депутата шляхом публікації відповідного оголошення на офіційному сайті районної ради або через виконавчий апарат районної ради телефонограмою.

Стаття 3.12. Розгляд питань порядку денного сесії

1. Перехід до розгляду питання порядку денного оголошується головуючим на засіданні.

2. Головуючий на засіданні може об’єднати обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного засідання. Якщо з цього приводу виникають заперечення у депутатів, радою приймається про це рішення більшістю депутатів від загального складу ради.

Глава IV

Прийняття рішень на пленарному засіданні районної ради

 

Стаття 3.13. Порядок прийняття рішення районної ради

1. Рішення районної ради з будь-якого питання приймається на пленарному засіданні, як правило, після його обговорення. Якщо є заперечення, то прийняття рішення без обговорення допускається за погодженням з більшістю депутатів від загального складу ради.

2. Винесенню питання на розгляд пленарного засідання ради передує його підготовка у відповідних постійних комісіях ради, за винятком випадків, передбачених цим Регламентом.

3. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань або у відведеному для таємного голосування місці. Результати голосування підводить лічильна комісія.

4. Депутат, який не взяв участь в голосуванні, не може долучати свій голос до результатів голосування.

5. Депутат, який проголосував, не може відкликати чи змінювати своє волевиявлення.

6. Пропозиція або проект рішення, які не отримали необхідної кількості голосів на підтримку, вважаються відхиленими. Таке відхилення проекту рішення, пропозиції заносяться до протоколу засідання ради.

7. Рішення (крім процедурного або зазначеного в цьому Регламенті окремо) вважається прийнятим, якщо на засіданні за нього проголосувала більшість від загального складу ради.

8. Рішення про застосування заходів для забезпечення присутності депутатів на засіданнях ради та її органів, а також про перенесення дати чи часу засідання, приймаються більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні.

Стаття 3.14. Порядок скасування рішення

1. Районна рада може скасувати своє рішення з дотриманням процедури прийняття рішень.

2. Якщо в ході одного пленарного засідання надходить пропозиція щодо скасування рішення, яке було прийняте на цьому ж засіданні, то головуючий ставить на голосування питання щодо:

– повернення до зазначеного питання;

– прийняття рішення по суті.

Стаття 3.15. Протокольні доручення

1. Протокольні доручення районної ради з питань, порушених депутатами районної ради на пленарних засіданнях і підтриманих більшістю від загального складу районної ради, оформляє виконавчий апарат ради та подає на підпис головуючому на засіданні.

2. Протокольні доручення, що вносяться на голосування, повинні давати однозначне розуміння того, за що мають голосувати депутати.

3. Протокольні доручення, прийняті на сесії ради, доопрацьовуються виконавчим апаратом районної ради з урахуванням проголосованих пропозицій і зауважень депутатів, та подаються на підпис голові районної ради не пізніше, як через 5 робочих днів з дня проведення пленарного засідання.

4. Підписані протокольні доручення реєструються і тиражуються у необхідній кількості виконавчим апаратом районної ради для відправлення адресатам.

5. Про стан виконання доручень інформація надається керівництву та депутатам районної ради.

Стаття 3.16. Види голосування на пленарному засіданні

1. Рішення районної ради приймаються відкритим поіменним або таємним голосуванням.

2. Відкрите поіменне голосування проводиться шляхом підняття руки.

3. Таємне голосування обов’язково проводиться у таких випадках:

– обрання голови ради, заступника голови районної ради, звільнення їх з посади (крім дострокового припинення повноважень голови ради, заступника голови районної ради в разі звернення з особистою заявою про складення ними своїх повноважень);

– прийняття рішення про недовіру голові районної державної адміністрації;

– внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо голови районної державної адміністрації.

Стаття 3.17. Дані про результати поіменного голосування

1. Дані про результати поіменного голосування є відкритими для всіх. Секретаріат ради надає їх на прохання депутатів та забезпечує їх оприлюднення у 20-денний термін на офіційному сайті районної ради.

 

Глава V

Порядок надання слова на пленарному засіданні

Стаття 3.18. Тривалість виступів на пленарному засіданні

1. Час, який надається для доповіді, не може перевищувати 1 години, для співдоповіді – 20 хвилин, для заключного слова – 10 хвилин. Виступаючим в обговоренні надається час тривалістю до 7 хвилин; для повторних виступів в обговоренні, для виступів за процедурою скороченого обговорення, для заяв, внесення запитів, резолюцій, виступів у різному – до 5 хвилин; для виступів щодо кандидатур та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій – до 3 хвилин.

2. Час для доповіді, співдоповіді, заключного слова, виступів встановлюється Регламентом сесії, який затверджується на початку кожної сесії більшістю від загального складу ради.

3. У разі необхідності головуючий на засіданні може на прохання виступаючого та за згодою депутатів продовжити йому час для виступу.

4. Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, головуючий може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити свій виступ.

5. Районна рада може визначити загальний час для обговорення питання або час для запитань і відповідей, для виступу депутатів, після закінчення якого головуючий на засіданні припиняє надання слова.

6. Якщо визначеного часу для обговорення недостатньо, районна рада може прийняти без обговорення рішення про збільшення часу.

7. Для організації обговорення окремих питань порядку денного може бути встановлений сумарний час для виступу представників кожної депутатської фракції, групи та селищному, сільським головам, або ж зацікавлених службових осіб  в межах 10 хвилин.

Стаття 3.19. Особливості надання слова для виступу

1. Головуючий на засіданні надає слово для виступу у разі запису депутата для виступу, а для інших осіб – за згодою більшості депутатів від загального складу районної ради.

2. Право виступу для запрошених надається на підставі їх письмової заяви, поданої до секретаріату сесії.

3. На засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Головуючий надає слово депутатам з дотриманням черговості, встановленої для промовців на підставі реєстрації для виступу (для інших осіб – на підставі поданих до секретаріату сесії письмових заяв). Головуючий за погодженням з депутатами може визначити іншу черговість виступаючих.

4. Депутату, який не зареєструвався у порядку, встановленому частинами третьою та четвертою ст. 3.6 Регламенту, слово для будь-яких виступів не надається.

Стаття 3.20. Відмова депутата від виступу

1. Депутат у будь-який час може відмовитися від свого запису на виступ. Він може передати своє право на виступ іншому депутату або помінятися з ним чергою, повідомивши про це усно в ході засідання.

2. У разі відсутності депутата в момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова, якщо попередньо не передав свого права на виступ згідно з ч. 1 цієї статті.

Стаття 3.21. Особливості виступу на засіданні районної ради

1. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово.

2. Депутат може виступити на засіданні ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, не більше двох разів.

3. Запитання доповідачам і співдоповідачам формулюються коротко і чітко. Головуючий на засіданні надає слово для запитань депутатам та представникам зареєстрованих фракцій, груп по черзі на засадах рівності.

4. Доповіді, співдоповіді, виступи не в скороченому обговоренні питань порядку денного, запити виголошуються промовцем з трибуни, а за бажанням депутата – з місця.

5. Виступ промовця, як правило, не переривається.

6. Якщо список виступаючих вичерпано, або ніхто з депутатів не подав заяву про надання слова для обговорення виступу, а також у випадку закінчення визначеного для обговорення питання часу, головуючий оголошує про припинення обговорення.

7. Тексти виступів депутатів, які не змогли проголосити їх у зв’язку з припиненням обговорення, на прохання депутатів повинні бути включені до протоколу засідання, якщо вони подаються у письмовій формі до секретаріату сесії відразу ж після закінчення пленарного засідання.

Стаття 3.22. Перерва у пленарному засіданні

1. Під час обговорення будь-якого питання до початку виступів з мотивів голосування щодо нього депутат або уповноважений депутатської фракції, групи може внести мотивовану пропозицію про перерву в засіданні або про перенесення розгляду питання. Така пропозиція ставиться на голосування без обговорення і приймається більшістю голосів депутатів від складу ради.

2. За мотивованим зверненням уповноваженого представника зареєстрованої депутатської фракції, групи головуючий на засіданні може оголосити перерву в засіданні до 30 хвилин.

Глава VI

Внесення пропозицій та поправок і порядок їх голосування

Стаття 3.23. Внесення депутатом пропозицій та поправок до проектів рішень

1. Пропозиції, додаткові пункти до проектів рішень, що вносяться на голосування, можуть подаватись як у письмовій формі за підписом депутата, так і в усній у такій редакції, щоб вони давали однозначне розуміння того, за що мають голосувати депутати.

2. Поправкою вважається пропозиція, що доповнює або змінює іншу пропозицію.

Стаття 3.24. Порядок розгляду питань порядку денного, пропозицій та поправок

1. Обговорення і проведення голосування з різних питань, пропозицій та поправок проводиться таким чином, щоб з’ясувати дійсне волевиявлення більшості депутатів щодо них.

2. Розгляд одного питання порядку денного не може перериватися розглядом іншого питання.

3. Ні за яких обставин голосування за пропозицію та/або поправку, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування, не відокремлюється в часі від оголошення їх головуючим на засіданні.

Стаття 3.25. Порядок прийняття пропозиції, поправки

1. Після закінчення обговорення питання порядку денного головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування та про його початок, а також про вид голосування, якщо з цього приводу є спеціальні вимоги Регламенту або з цього питання від депутатів надійшли пропозиції.

2. На голосування ставляться всі пропозиції, поправки, що надійшли в установленому цим Регламентом порядку.

3. Якщо окрема думка депутата містить пропозиції щодо обговорюваного питання, головуючий оголошує ці пропозиції і ставить на голосування.

4. Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульовано нечітко або не стосується обговорюваного питання чи суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює відхилений радою текст.

5. Відхилені радою пропозиції і поправки щодо вже прийнятого тексту при повторному їх внесенні (в ході розгляду одного і того ж питання порядку денного) на голосування не ставляться.

Стаття 3.26. Порядок розгляду альтернативних пропозицій

1. У разі, коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна одну (альтернативні пропозиції), рада проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення і виявляє з них ту, яка є прийнятною для подальшого розгляду. Решта пропозицій на голосування не ставиться, якщо більшістю голосів депутатів обрана одна з пропозицій. За наявності альтернативних пропозицій голосування про вилучення в цілому будь-якої з них не здійснюється.

2. Якщо серед кількох альтернативних пропозицій є пропозиція, погоджена між усіма депутатськими фракціями, групами, вона ставиться на голосування першою.

Стаття 3.27. Особливості розгляду поправки

1. Внесена до пропозиції поправка ставиться на голосування раніше, ніж сама пропозиція. Якщо внесена поправка має на меті відхилення пропозиції, то на голосування спочатку ставиться текст пропозиції.

Стаття 3.28. Порядок голосування за пропозицію, поправку

1. Текст пропозицій чи поправок, що будуть ставитися на голосування, повинен оголошуватися головуючим на засіданні, при цьому називається ініціатор внесення тексту.

2. Пропозиції й зауваження, висловлені депутатами на сесії ради або передані в письмовій формі головуючому на засіданні, розглядаються радою, або за її дорученням постійними комісіями ради чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов’язані їх розглянути у строки, встановлені радою, і проінформувати раду про вжиті заходи.

3. Перед кожним голосуванням головуючий формулює текст пропозиції або поправки, що буде ставитися на голосування, і якщо немає заперечень, відразу ставить його на голосування.

4. Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його результати.

Стаття 3.29. Особливості процедури голосування

1. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

2. У разі порушення процедури голосування або виникненні перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування.

 

Глава VII

Таємне голосування

Стаття 3.30. Організація та порядок здійснення таємного голосування

1. Таємне голосування здійснюється шляхом заповнення і подачі бюлетенів.

2. Організацію таємного голосування бюлетенями та підрахунок голосів забезпечує лічильна комісія. Порядок проведення таємного голосування лічильна комісія доводить до відома всіх депутатів.

3. Лічильна комісія перед початком голосування готує список депутатів, організовує виготовлення бюлетенів, перевіряє наявність кабін для голосування, опечатує скриньки для таємного голосування, забезпечує умови для повного додержання таємності голосування.

4. Кожному депутату членами лічильної комісії видається один бюлетень за списком депутатів після пред’явлення посвідчення депутата районної ради. У списку депутатів про видачу бюлетенів для таємного голосування ставиться підпис депутата. На звороті кожного бюлетеня ставиться печатка ради та підпис голови лічильної комісії. Заповнення бюлетенів проводиться депутатом у кабіні для таємного голосування. Після закінчення голосування лічильна комісія розкриває скриньки для таємного голосування і підраховує голоси.

5. Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, в яких зроблено позначки щодо двох і більше кандидатур, а також ті, в яких неможливо з’ясувати волевиявлення депутата. Прізвища, додатково вписані до бюлетенів, при підрахунку голосів не враховуються.

6. Кандидат вважається обраним, призначеним чи затвердженим, якщо в результаті таємного голосування він отримав більше половини голосів депутатів від загального складу ради.

7. Якщо в бюлетень для таємного голосування внесено більше двох кандидатур і жоден кандидат не одержав при першому голосуванні необхідної більшості, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів. Якщо кожен з кандидатів не набрав потрібної кількості голосів, то вони не мають права висувати свої кандидатури на цю ж посаду повторно. У разі необрання радою на посаду кандидат не має права бути висунутим (представленим) на посаду повторно.

8. У разі виявлення лічильною комісією порушення порядку голосування за процедурним рішенням районної ради проводиться повторне голосування.

9. Про результат таємного голосування бюлетенями лічильна комісія складає протокол, який підписують всі члени комісії. Протокол лічильної комісії про результати голосування затверджується радою.

Глава VIII

Дисципліна та етика пленарних засідань

Стаття 3.31. Етика поведінки депутатів

1. Якщо депутат вважає, що промовець невірно тлумачить його слова або дії, він може звернутися до головуючого на засіданні з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. За таким зверненням головуючий на засіданні надає депутату слово відразу або в кінці обговорення, але до голосування. В останньому випадку головуючий на засіданні відразу повідомляє депутатів про надходження такого звернення від депутата і коли йому буде надано слово.

2. Під час засідання районної ради депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

3. Головуючий на засіданні продовжує час для виступу промовця на термін, на який його виступ було перервано, якщо це не пов’язано із застосуванням до промовця заходів впливу, передбачених цим Регламентом.

Стаття 3.32. Етика поведінки промовців та запрошених

1. На засіданні районної ради промовець та запрошені не повинні вживати образливі висловлювання та непристойні й лайливі слова, закликати до незаконних дій. Головуючий на засіданні має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ.

2. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий на засіданні після двох попереджень має право позбавити його слова. Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова, не включається до протоколу засідання.

3. Промовець може виступати лише з дозволу головуючого на засіданні.

4. Особи, присутні на засіданні районної ради, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, і не порушувати порядку.

5. У разі порушення цими особами порядку за розпорядженням головуючого на засіданні вони можуть бути видалені з приміщення, де проходить засідання.

Стаття 3.33. Відповідальність за порушення дисципліни

1. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання районної ради, головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом дня головуючий на засіданні за згодою більшості присутніх депутатів, визначеною без обговорення шляхом голосування, може запропонувати депутату залишити зал до кінця засідання.

2. У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання та звернутися до представників правоохоронних органів, присутніх на засіданні, вжити заходів для наведення порядку в залі засідань.

 

Глава ІX

Протокол

 

Стаття 3.34. Протоколювання сесії районної ради

1. Засідання районної ради протоколюється. Ведення протоколу засідання районної ради здійснює виконавчий апарат районної ради.

2. У протоколі засідання районної ради зазначається: дата, час і місце проведення засідання, кількість депутатів, присутніх на засіданні, питання порядку денного, винесені на розгляд, прізвище головуючого на засіданні і виступаючих, всі внесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення, повні результати голосування і прийняті рішення.

3. Протокол засідання районної ради підписується головуючим на засіданні ради не пізніше, ніж у 20-денний термін з дня проведення пленарного засідання та оприлюднюється на офіційному сайті районної ради.

4. До протоколу засідання районної ради додатково включаються:

– дані про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів;

– результати поіменного голосування;

– тексти невиголошених виступів депутатів, подані в секретаріат сесії;

– окремі думки депутатів та їх фракцій, груп щодо прийнятих рішень;

– письмові запити депутатів і відповіді на них, якщо вони не поширювалися серед депутатів.

Стаття 3.35. Статус протоколу сесії та надання його депутату районної ради

1. Протокол засідання районної ради є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття рішень районною радою.

2. Депутатам надається витяг з протоколу за їх особистими заявами до голови районної ради. Виконавчий апарат районної ради надає депутатам за їхніми зверненнями протоколи засідань районної ради для ознайомлення.

 

РОЗДІЛ 4. ДЕПУТАТИ РАЙОННОЇ РАДИ,

ПОСАДОВІ ОСОБИ І ОРГАНИ РАЙОННОЇ РАДИ

 

Глава І

Депутати районної ради

 

Стаття 4.1. Порядок діяльності депутата

1. Порядок діяльності депутата в районній раді та її органах визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад», цим Регламентом та іншими законодавчими актами.

Стаття 4.2. Набуття повноважень депутатом районної ради

1. Депутат районної ради набуває свої повноваження в результаті обрання його до ради відповідно до Закону України «Про місцеві вибори».

2. Повноваження депутата районної ради починаються з дня відкриття першої сесії районної ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів районною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії цієї ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата районної ради або ради, до складу якої його обрано.

3. Повноваження депутата районної ради, обраного замість того депутата, який вибув, або на повторних виборах, починаються з дня заслуховування на черговому після виборів депутата районної ради пленарному засіданні районної ради повідомлення районної виборчої комісії про підсумки виборів.

4. Інформація про підсумки виборів доводиться районною виборчою комісією до відома районної ради. Спори щодо набуття повноважень депутатів районної ради вирішуються судом.

Стаття 4.3. Посвідчення та нагрудний знак депутата районної ради

1. Депутатам районної ради після визнання їх повноважень шляхом оголошення районною виборчою комісією підсумків виборів видається посвідчення депутата районної ради та нагрудний знак. Депутат обов’язково носить цей нагрудний знак під час виконання депутатських обов’язків, проведення офіційних церемоній та за інших обставин, коли повинен бути відомий його статус.

Стаття 4.4. Діяльність депутата районної ради

1. Депутат районної ради є представником інтересів територіальних громад району, який відповідно до Конституції України і Закону України «Про місцеві вибори» обирається на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування на строк, встановлений Конституцією України.

2. Депутат районної ради як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу зобов’язаний виражати і захищати інтереси відповідної територіальної громади та її частини – виборців свого виборчого округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих законом, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування.

3. Депутат районної ради є повноважним і рівноправним членом районної ради – представницького органу місцевого самоврядування.

4. Депутат районної ради відповідно до чинного законодавства наділяється всією повнотою прав, необхідних для забезпечення його реальної участі у діяльності ради та її органів.

5. Депутат (крім голови та заступника голови районної ради) повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

Стаття 4.5. Обов’язки депутата районної ради

1. Депутат районної ради зобов’язаний:

– додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, цього Регламенту та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності ради та її органів;

– брати участь у засіданнях роботі ради, постійних чи тимчасових комісій районної ради, фракцій, робочих чи підготовчих груп та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень;

– виконувати доручення ради та її органів, голови ради (у частині, що стосується повноважень ради та депутата), інформувати їх про виконання доручень;

– забезпечувати системну роботу з виборцями.

2. Депутат зобов’язаний зареєструватись для участі у засіданні районної ради та її органів, до яких його обрано.

Стаття 4.6. Права депутата районної ради

1. Депутат районної ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради та її органів, до складу яких він входить. Депутат районної ради набуває права ухвального голосу з моменту визнання його повноважень.

Кожний депутат районної ради у раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Депутат районної ради, який не входить до складу відповідного органу ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

2. Депутат районної ради має право:

– обирати і бути обраним до органів районної ради;

– офіційно представляти виборців у районній раді та її органах;

– пропонувати в установленому цим Регламентом порядку питання до розгляду районною радою та її органами;

– вносити пропозиції та зауваження щодо порядку денного засідань ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

– вносити в установленому цим Регламентом порядку для розгляду на розгляд ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх відання, та інші документи, що приймаються районною радою або її органами, поправки до них;

– вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю;

– висловлювати думку щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;

– порушувати в установленому порядку питання про розпуск органів, утворених районною радою;

– брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

– вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, що входять до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території;

– порушувати в раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ, організацій;

– виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

– оголошувати на засіданнях ради та її органів у встановленому радою порядку тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення;

– об’єднуватися з іншими депутатами місцевої ради в депутатські групи, фракції, які діють відповідно до цього Регламенту.

– інші права, визначені законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», цим Регламентом.

3. Депутат за письмовим зверненням до голови районної ради має право ознайомлюватися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у районній раді, та робити виписки, копіювання цих документів.

4. Питання щодо виплати середньої заробітної плати, яку він одержував на виборній посаді у раді, у разі неможливості надання відповідної роботи (посади), передбачені статтею 33 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», вирішується головою районної ради.

5. На час сесій, засідань постійних комісій ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю, за рахунок районного бюджету у разі затвердження у районному бюджеті відповідних видатків на ці цілі.

6. Депутат, який вважає, що інший депутат допустив щодо нього неправильні дії, може звернутися до постійної комісії, в компетенцію якої входить питання депутатської діяльності та етики.

7. Депутат районної ради користується на території ради правом безплатного проїзду на автомобільному та залізничному транспорті незалежно від форми власності, а також на всіх видах міського пасажирського транспорту (за винятком таксі). Порядок та умови безплатного проїзду депутатів районної ради визначаються відповідним рішенням районної ради поточного скликання.

Стаття 4.7. Право депутата районної ради на порушення в районній раді та її органах питання про необхідність проведення перевірок підприємств, закладів, установ і організацій

1. Депутат районної ради має право порушувати в раді та її органах питання про необхідність проведення перевірок з питань, віднесених до компетенції районної ради, діяльності розташованих на її території підприємств, закладів, установ і організацій незалежно від форми власності, районної державної адміністрації в частині повноважень, делегованих їм районною радою, а також за дорученням районної ради або її органів брати участь у перевірках виконання рішень ради.

2. Депутат районної ради має право вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівникам підприємств, закладів, установ і організацій незалежно від форми власності, і органів, діяльність яких перевірялася відповідно до частини першої цієї статті, а також органами яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення.

У разі виявлення порушень законодавства України депутат районної ради звертається з цього приводу до відповідних органів державної влади.

3. Про результати перевірки та пропозиції щодо них депутат місцевої ради доповідає раді або її органу, за дорученням яких здійснювалася перевірка.

4. При необхідності одержати інформацію або роз’яснення з того чи іншого питання під час пленарного засідання депутат може звертатися із запитанням до головуючого на засіданні, посадової особи або виступаючого на пленарному засіданні відповідно до статті 3.19 цього Регламенту.

Стаття 4.8. Конфлікт інтересів

1. Голова районної ради та заступник голови районної ради, депутат районної ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень районною радою, які стосуються (можуть стосуватись) їх особисто, за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.

2. Про конфлікт інтересів осіб, зазначених у частині 1 цієї статті, може заявити будь-яка інша особа з числа керівництва ради, депутатів районної ради або інший учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів заноситься в протокол засідання сесії.

3. Депутат повинен утриматись від участі в голосуванні у випадку наявності у нього конфлікту інтересів.

4. У разі, якщо неучасть особи, зазначеної у частині 1 цієї статті, у прийнятті рішень районною радою призведе до втрати правомочності сесії районної ради, участь такої особи у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем. Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається районною радою.

Стаття 4.9. Відсутність депутата на засіданні районної ради

1. Депутат, який не може взяти участі в одному чи кількох наступних засіданнях, повинен із зазначенням причин повідомити завчасно про це голову районної ради через виконавчий апарат районної ради, а про неможливість взяти участь у засіданні постійної комісії – голову цієї комісії в такому ж порядку. У разі невиконання депутатом цієї вимоги він дає письмові пояснення з цього приводу комісії, до компетенції якої входять питання депутатської етики.

2. У разі пропуску депутатом без поважних причин 1/3 пленарних засідань та/або засідань постійної комісії, до складу якої він входить протягом дев’яти календарних місяців, комісія, до компетенції якої входять питання депутатської етики, розглядає на своєму засіданні питання щодо пропуску депутатом засідань.

3. У разі пропуску депутатом районної ради протягом року більше половини пленарних засідань районної ради або засідань постійної комісії районної ради, членом якої він є, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень районної ради та її органів районна рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

4. Інформація щодо участі депутатів районної ради у засіданнях постійних комісій, членами яких вони є, та на пленарних засіданнях сесій публікуються на офіційному сайті районної ради.

Стаття 4.10. Звітування депутатів районної ради

1. Депутат районної ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об’єднаннями громадян. Рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів районної ради перед виборцями.

Відсутність рішення районної ради про орієнтовні строки звітів депутатів не є підставою для відмови депутата звітувати про свою роботу перед виборцями.

2. Звіт депутата районної ради повинен містити відомості про його діяльність у раді та в її органах, до яких його обрано, а також про його роботу у виборчому окрузі, прийняті радою та її органами рішення, хід їх виконання, особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень ради, її органів, а також доручень виборців свого виборчого округу.

3. Звіт депутата районної ради може бути проведено в будь-який час на вимогу зборів виборців округу, від якого було обрано депутата, за місцем проживання, трудової діяльності або навчання, а також органів самоорганізації населення.

4. Депутат районної ради не пізніш, як за сім днів повідомляє виборців про час і місце проведення звіту через засоби масової інформації або в інший спосіб.

5. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ, організацій державної і комунальної форм власності зобов’язані сприяти депутатам районної ради в організації їх звітів перед виборцями шляхом надання приміщень, інформаційних та інших довідкових матеріалів, необхідних депутату районної ради, на прохання депутата здійснювати інші заходи, пов’язані з проведенням його звіту (зустрічі) перед (з) виборцями, у тому числі сприяти оповіщенню виборців про час і місце його (її) проведення.

6. Депутат районної ради інформує раду та її органи про результати обговорення його звіту, зауваження і пропозиції, висловлені виборцями на адресу ради та її органів, а також про доручення, дані депутатові у зв’язку з його депутатською діяльністю.

7. Витрати, пов’язані з проведенням звітів депутатів районної ради перед виборцями та їх зустрічей з ними, здійснюються за рахунок районного бюджету у межах затверджених на ці цілі видатків.

8. Звіти і зустрічі депутатів районної ради з виборцями висвітлюються засобами масової інформації.

9. Депутати у 30-денний термін після набуття повноважень депутата надають виконавчому апарату районної ради інформацію про орієнтовний графік проведення прийому громадян.

Стаття 4.11. Розгляд депутатом звернень громадян

1. Депутат районної ради розглядає пропозиції, заяви і скарги громадян, які надійшли до нього, вживає заходів до їх своєчасного, обґрунтованого вирішення; вивчає причини, які породжують скарги громадян, і вносить пропозиції щодо їх усунення до органів місцевого самоврядування, до місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян, систематично веде прийом громадян.

Стаття 4.12. Припинення повноважень депутата районної ради

1. Повноваження депутата районної ради припиняються достроково за наявності перелічених підстав, засвідчених офіційними документами, без прийняття рішення районної ради у разі:

1) його відкликання виборцями у встановленому Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» порядку;

2) припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

3) обрання або призначення його на посаду, зайняття якої згідно з Конституцією України і законодавством не сумісне з виконанням депутатських повноважень;

4) обрання його депутатом іншої місцевої ради;

5) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до позбавлення волі, або набрання законної сили рішенням суду, яким його притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, та застосовано покарання або накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

7) його смерті.

2. Повноваження депутата районної ради можуть припинятися достроково також за рішенням районної ради у зв’язку:

1) з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі;

2) з особистою заявою депутата місцевої ради про складення ним депутатських повноважень.

3. Спори щодо дострокового припинення повноважень депутата районної ради вирішуються судом.

4. У разі дострокового припинення повноважень депутата районної ради вибори чи заміщення депутата, який достроково припинив повноваження, проводяться відповідно до Закону України «Про місцеві вибори».

5. Порядок відкликання депутата районної ради за народною ініціативою передбачений розділом V Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

6. Підставами для відкликання виборцями обраного ними депутата районної ради за народною ініціативою можуть бути:

– порушення депутатом районної ради положень Конституції і законів України, що встановлено судом;

– пропуск депутатом районної ради протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин, передбачених ст. 10 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», обов’язків депутата районної ради у виборчому окрузі;

– невідповідність практичної діяльності депутата районної ради основним принципам і положенням його передвиборної програми, невиконання депутатом районної ради передбачених статтею 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» зобов’язань звітувати перед виборцями та проводити зустрічі з ними;

Глава II

Депутатські групи, фракції районної ради

 

Стаття 4.13. Депутатські групи

1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах депутати районної ради можуть на основі їх взаємної згоди об’єднуватися в депутатські групи.

2. Депутати районної ради об’єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.

3. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата місцевої ради, передбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

4. Членство депутата районної ради в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.

5. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів районної ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як із п’яти депутатів районної ради.

6. Депутати районної ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

7. Депутатська група реєструється районною радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу, партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

Депутатська група вважається сформованою з моменту її реєстрації у виконавчому апараті районної ради.

8. Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень районної ради.

9. Про зміни у складі депутатської групи уповноважений представник групи повідомляє письмово голову районної ради. Це повідомлення підписує і депутат, щодо якого воно подається.

10. Організація діяльності депутатських груп визначається районною радою.

11. Діяльність депутатської групи припиняється:

– у разі, якщо її чисельність стає меншою, ніж 5 депутатів;

– у разі прийняття депутатами районної ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;

– після закінчення строку, на який депутати районної ради об'єдналися в депутатську групу, або строку повноважень районної ради.

12. Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

13. Інші питання діяльності депутатських груп визначаються цим Регламентом.

Стаття 4.14. Депутатські фракції

1. Депутатські фракції районної ради формуються на партійній основі депутатами районної ради.

2. Депутатські фракції можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень районної ради.

Депутатська фракція має складатися не менш як з двох депутатів районної ради.

3. Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією. Рішення про об’єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів районної ради головуючим або головою (уповноваженим) фракції на пленарному засіданні ради.

Депутатська фракція є створеною з моменту оголошення про її створення головуючим на пленарному засіданні районної ради за умови дотримання вимог, зазначених у даній статті.

4. Депутат районної ради може входити до складу лише однієї фракції.

5. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні районної ради інформує депутатів районної ради про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад.

6. Інші питання створення та діяльності депутатських фракцій визначаються цим Регламентом та рішеннями районної ради.

Стаття 4.15. Права депутатських груп та фракцій

1. Депутатські групи, фракції мають право:

1) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

4) об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;

5) здійснювати інші права, передбачені законами України.

Стаття 4.16. Погоджувальна рада депутатських фракцій та груп

1. Керівники депутатських фракцій, груп (від кожної по одному) можуть утворювати погоджувальну раду депутатських фракцій, груп, яка є органом дорадчого, погоджувального характеру. Погоджувальна рада може вносити пропозиції з питань порядку денного, раціональної організації і планування роботи районної ради та її органів, сприяє узгодженню позицій депутатів у разі виникнення спірних питань у роботі районної ради та її органів.

2. Погоджувальна рада збирається на засідання за своєю ініціативою або за пропозицією голови районної ради, його заступника, президії ради, обраного районною радою головуючого для окремого засідання.

Стаття 4.17. Забезпечення виконавчим апаратом районної ради проведення засідань депутатських фракцій, груп

1. Виконавчий апарат районної ради під час проведення засідань депутатських фракцій, груп забезпечує їх приміщенням, закріплює за ними працівників для надання допомоги у здійсненні депутатськими фракціями, групами передбачених законами і цим Регламентом функцій в районній раді, а також надає можливість користуватися необхідним обладнанням, оргтехнікою, зв’язком, тощо.

2. За зверненням керівника депутатської фракції, групи виконавчий апарат районної ради поширює серед депутатів районної ради підготовлені нею матеріали про її діяльність як офіційні документи від депутатської фракції, групи.

 

Глава III

Голова районної ради

 

Стаття 4.18. Особливості діяльності голови районної ради

1. Голова районної ради обирається відповідною радою шляхом таємного голосування з числа її депутатів на строк повноважень ради.

2. Голова ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків, передбачених частинами четвертою та п’ятою статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Голова ради вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських повноважень або повноважень голови.

3. Голова ради працює у раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

4. У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді та може бути звільнений з посади радою шляхом таємного голосування.

5. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради.

6. Звільнення особи з посади голови ради не має наслідком припинення нею повноважень депутата цієї ради.

7. Повноваження голови районної ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата ради в разі звернення з особистою заявою до районної ради про складення ним повноважень голови ради.

Зазначені повноваження голови районної ради припиняються, а відповідна особа звільняється з посади голови ради з дня прийняття районною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

8. Голова районної ради:

1) скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради;

2) забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організовує контроль за їх виконанням;

3) представляє раді кандидатури для обрання на посаду заступника голови районної ради; вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання;

4) вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради;

5) координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

6) організує подання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;

7) організує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

8) організує роботу президії районної ради;

9) призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради;

10) здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;

11) є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату;

12) підписує рішення ради, протоколи сесій ради;

13) забезпечує роботу по розгляду звернень громадян; веде особистий прийом громадян;

14) забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради;

15) представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

16) за рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районних рад та їх органів;

17) звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, у тому числі про здійснення державної регуляторної політики виконавчим апаратом районної ради, а на вимогу не менш як третини депутатів – у визначений радою термін;

18) вирішує інші питання, доручені йому радою.

9. Голова районної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.

10. Голова районної ради може добирати собі радників на громадських засадах.

 

Глава IV

Заступник голови районної ради

 

Стаття 4.19. Особливості діяльності заступника голови районної ради

1. Районна рада обирає заступника голови ради.

2. Заступник голови районної ради обираються районною радою в межах строку її повноважень з числа депутатів районної ради шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення його повноважень у порядку, встановленому частинами третьою та четвертою статті 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

3. Повноваження заступника голови районної ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата районної ради за рішенням районної ради, що приймається шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення його повноважень може бути внесено на розгляд районної ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради або голови ради.

4. Повноваження заступника голови районної ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата районної ради в разі звернення з особистою заявою до районної ради про складення ним повноважень заступника голови ради.

Зазначені повноваження заступника голови ради припиняються з дня прийняття районною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

5. У випадках, передбачених частинами третьою та четвертою ст. 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідна особа звільняється з посади заступника голови ради з дня припинення її повноважень.

6. Заступник голови районної ради здійснює повноваження голови районної ради за відсутності голови ради на підставі розпорядження голови районної ради про розподіл обов’язків між керівництвом районної ради, а також у разі неможливості виконання головою ради своїх обов’язків з інших причин.

7. Заступник голови районної ради працює у раді на постійній основі. На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» для голови ради.

Глава V

Президія районної ради

Стаття 4.20. Особливості діяльності президії районної ради

1. Районна рада утворює президію ради. Президія ради є дорадчим органом ради, який, як правило після засідань постійних комісій районної ради, попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради.

2. Президія ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер.

3. До складу президії районної ради входять голова районної ради, його заступник, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій.

4. Президія районної ради діє на основі Положення про президію, що затверджується районною радою.

 

Глава VI

Виконавчий апарат районної ради

 

Стаття 4.21. Статус та функції виконавчого апарату

1. Виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, цим Регламентом.

2. Виконавчий апарат районної ради:

– здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів;

– сприяє здійсненню районною радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування;

– сприяє акредитованим працівникам засобів масової інформації у здійсненні ними професійної діяльності, заздалегідь повідомляє їх про час проведення засідань, прес-конференцій;

– надає інформаційні матеріали, необхідні для ознайомлення громадськості з роботою районної ради;

– у визначені законодавством строки оприлюднює та надає інформацію про діяльність районної ради та її органів, прийняті районною радою рішення, інші акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних);

– забезпечує виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих відповідною радою, якщо рішенням цієї ради повноваження щодо забезпечення виконання заходів з відстеження результативності цих регуляторних актів не делеговано районній державній адміністрації;

– готує звіт про відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого районною радою;

– подає його до профільної постійної комісії районної ради не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту.

3. Виконавчий апарат районної ради утворюється районною радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням її голови.

4. Виконавчий апарат районної ради здійснює свою роботу на підставі Положення про виконавчий апарат районної ради, що затверджується розпорядженням голови районної ради.

5. Виконавчий апарат районної ради за посадою очолює голова районної ради.

Глава VII

Постійні комісії районної ради

 

Стаття 4.22. Загальні положення

1. Повноваження постійних комісій районної ради визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», цим Регламентом та Положенням про постійні комісії.

Стаття 4.23. Формування складу постійних комісій районної ради

1. Постійні комісії районної ради є органами ради, що обираються з числа депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого органу.

2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісій. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

3. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова районної ради, його заступник.

Стаття 4.24. Завдання постійних комісій районної ради

1. Постійні комісії за дорученням ради, голови, заступника голови районної ради або за власною ініціативою розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, районного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, здійснюють державну регуляторну політику у частині, що віднесена законом до їх компетенції, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

На засіданнях постійних комісій районної ради можуть заслуховуватися інформації про хід виконання рішень ради, контроль за якими покладений на відповідну комісію.

2. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою, готують висновки з цих питань.

3. Постійні комісії за дорученням ради, голови, заступника голови районної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради.

4. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

Стаття 4.25. Організація роботи постійних комісій районної ради

1. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу з реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

2. Орієнтовний порядок денний засідання постійної комісії районної ради разом з необхідними матеріалами доводиться до відома членів відповідної постійної комісії районної ради, а також оприлюднюється на офіційному сайті районної ради.

3. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

4. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Рекомендації, висновки постійних комісій районної ради оприлюднюються на сайті районної ради після їх прийняття.

5. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

6. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови районної ради можуть розглядатися постійними комісіями спільно.

7. Висновки і рекомендації, прийняті постійною комісією (постійними комісіями на їх спільних засіданнях), підписуються головою постійної комісії (головами відповідних постійних комісій) та не пізніше як на другий робочий день після засідання постійної комісії надсилаються з супровідним листом районної ради розробникам проектів рішень, заявникам, іншим причетним особам.

8. На кожному засіданні ведеться протокол. У протоколі вказується номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання, список присутніх членів комісії і запрошених, порядок денний засідання, суть обговорення, результати голосування з питань порядку денного, прийняті рішення, рекомендації, висновки. До протоколу додаються довідки, особлива думка членів комісії, що голосували проти або утрималися від голосування, якщо вони були письмово подані до виконавчого апарату районної ради в день проведення засідання постійної комісії районної ради.

Протоколи засідань постійних комісій оприлюднюються на офіційному сайті районної ради не пізніше як через 5 робочих днів з дати засідання комісії.

9. Члени постійної комісії зобов’язані брати участь у роботі постійної комісії, робочих групах, у розробці проектів рішень, готувати висновки і рекомендації для розгляду на засіданні комісії, виконувати інші доручення комісії, сприяти реалізації прийнятих нею рішень, здійснювати контроль за їх виконанням.

10. Члени постійної комісії мають право: вносити пропозиції про розгляд на засіданні комісії будь-якого питання, що належить до її відання, а також брати участь в обговоренні та прийнятті рішень, рекомендацій, пропозицій, висновків, викласти свою окрему думку як додаток до рішення, рекомендації чи висновку комісії.

11. Висновки і рекомендації постійних комісій, прийняті в ході розгляду проектів рішень, узагальнюються у вигляді таблиці, та надаються на засідання президії районної ради.

12. Організаційно-технічне обслуговування діяльності постійних комісій забезпечує виконавчий апарат районної ради.

13. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах. За рішенням районної ради голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та податків може працювати в раді на постійній основі.

14. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

15. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» цим Регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджується радою з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями відповідної ради.

 

Глава VIII

Тимчасові контрольні комісії районної ради

 

Стаття 4.26. Особливості діяльності тимчасової контрольної комісії районної ради

1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, в закритому режимі. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

4. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила комісію.

5. Робота тимчасових контрольних комісій ради забезпечується, як і робота постійних комісій ради, виконавчим апаратом ради та регулюється Положенням про тимчасові контрольні комісії районної ради, яке затверджується радою.

 

Глава IX

Комісія районної ради з питань поновлення прав реабілітованих

 

Стаття 4.27. Правові засади діяльності комісії обласної ради з питань поновлення прав реабілітованих

1. Комісія районної ради з питань поновлення прав реабілітованих (надалі – районна комісія) утворюється районною радою.

2. Комісія у своїй роботі керується законами України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами, а також Положенням про комісії Рад народних депутатів з питань поновлення прав реабілітованих, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1993 року №112 «Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок виплати компенсацій, повернення майна або відшкодування його вартості реабілітованим громадянам та до Положення про комісії Рад народних депутатів з питань поновлення прав реабілітованих».

Стаття 4.28. Головні завдання комісії районної ради з питань поновлення прав реабілітованих

1. Головними завданнями районної комісії є вирішення питань, пов’язаних з установленням факту розкуркулення, адміністративного виселення з відшкодуванням матеріальних збитків і виплатою грошової компенсації реабілітованим, які відбували покарання у вигляді позбавлення волі або примусового поміщення до лікувальних закладів, поновленням житлових та інших прав громадян, реабілітованих відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні».

Стаття 4.29Функції комісії районної ради з питань поновлення прав реабілітованих

1. Районна комісія відповідно до покладених на неї завдань:

– подає допомогу громадянам в одержанні необхідних документів у зв’язку з реабілітацією;

– організує публікацію повідомлень про реабілітацію в пресі чи іншим способом інформує громадськість за місцем роботи та проживання реабілітованого;

– доручає органам внутрішніх справ провадити перевірку фактів безпідставності заслання і вислання, направлення на спецпоселення, а також конфіскації та вилучення майна у зв'язку з необґрунтованими репресіями (розкуркуленням);

– заслуховує інформацію відповідних службових осіб про виконання законодавства з питань реабілітації, а також подання допомоги реабілітованим громадянам і членам їхніх сімей;

– здійснює контроль за відшкодуванням реабілітованим громадянам матеріальних збитків і наданням установлених пільг;

– вирішує інші питання, пов’язані з поновленням прав реабілітованих громадян.

Стаття 4.30. Склад комісії районної ради з питань поновлення прав реабілітованих

1. Районна комісія діє у складі голови, заступника голови, секретаря та членів комісії. Кількісний і персональний склад районної комісії, а також штатна чисельність її працівників затверджуються районною радою.

2. До складу районної комісії можуть входити депутати місцевих рад, представники громадськості, фінансових органів, житлово-комунального господарства, соціального забезпечення, архівних установ, а у разі необхідності – інших організацій та установ.

Стаття 4.31. Забезпечення роботи комісії районної ради з питань поновлення прав реабілітованих

1. Організацію роботи районної комісії забезпечує голова комісії.

2. Діловодство здійснює секретар комісії, який відповідає за правильне ведення документації, підготовку до засідань комісії необхідних матеріалів, їх зберігання та облік.

Стаття 4.32. Засідання комісії районної ради з питань поновлення прав реабілітованих

1. Засідання районної комісії проводяться в міру необхідності і правомочні, якщо на них присутні більше половини її складу.

2. Всі питання в районній комісії вирішуються більшістю голосів присутніх її членів.

3. У засіданнях комісії районної ради з питань поновлення прав реабілітованих можуть брати участь і особи, які подали заяву з питань, віднесених до компетенції районної комісії, або їхні представники.

4. Рішення комісії районної ради з питань поновлення прав реабілітованих підписує голова (у разі його відсутності – заступник голови) і секретар комісії.

Стаття 4.33. Оскарження рішень комісії районної ради з питань поновлення прав реабілітованих

1. Рішення районної комісії з питань виплати грошової компенсації, повернення будівель та іншого майна або відшкодування їх вартості можуть бути оскаржені реабілітованим (або його спадкоємцями) та іншими заінтересованими громадянами відповідно до районної комісії. У разі незадоволення прийнятим рішенням ці громадяни можуть звернутися за розв’язанням спору до суду.

Стаття 4.34. Організаційно-технічне та фінансове забезпечення комісії районної ради з питань поновлення прав реабілітованих

1. Організаційно-технічне та фінансове забезпечення діяльності районної комісії здійснює виконавчий апарат районної ради.

Стаття 4.35. Печатка та штамп комісії районної ради з питань поновлення прав реабілітованих

1. Комісія районної ради з питань поновлення прав реабілітованих користується штампом і печаткою районної ради, що її утворила.

Глава X

Рішення районної ради

Стаття 4.36. Акти районної ради

1. Районна рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

2. Рішення районної ради приймаються на її пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», цим Регламентом та іншими законами.

3. Рішення районної ради приймається відповідно до частини першої статті 3.16 цього Регламенту.

Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених частиною 4 статті 3.16 цього Регламенту.

4. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх оприлюднення в засобах масової інформації та/або на офіційному сайті районної ради www.zarrada.org, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

Рішення районної ради оприлюднюються упродовж 5 робочих днів з дати їх прийняття.

5. Районна рада не може приймати рішення або інші акти, які суперечать Конституції України, чинним законам України.

6. Рішення районної ради з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

7. Рішення районної ради, протоколи сесій та протокольні доручення районної ради підписуються головуючим на засіданні районної ради, а додатки до них – заступником голови районної ради.

 

Глава XІ

Здійснення районною радою та її органами контрольних функцій і повноважень

 

Стаття 4.37. Здійснення контрольних функцій і повноважень

1. Районна рада відповідно до встановлених повноважень безпосередньо або через свої органи забезпечує виконання Конституції та законів України, здійснює контроль за реалізацією прийнятих рішень, загальнорайонних програм і бюджету та інших питань, які входять в її компетенцію.

2. Районна рада заслуховує на своїх засіданнях інформацію постійних комісій про хід виконання рішень ради, звіти постійних комісій, інших органів, які утворює або обирає рада, повідомлення депутатів про роботу в раді, виконання ними рішень і доручень ради та її органів.

3. Свої контрольні функції постійні комісії районної ради здійснюють відповідно до цього Регламенту та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Глава XIІ

Повноваження районної ради як регуляторного органу

Стаття 4.38. Загальні положення

1. Районна рада є регуляторним органом, який відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» наділений повноваженнями щодо здійснення державної регуляторної політики та регуляторної діяльності на території району.

2. Районна рада керується законодавством України про державну регуляторну політику, іншими законами України та нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у сфері державної регуляторної політики.

Стаття 4.39. Відповідальна та головна постійна комісія районної ради з питань розгляду регуляторних актів

1. Повноваження у здійсненні державної регуляторної політики покладаються на кожну постійну комісію районної ради (далі – відповідальна постійна комісія) у частині, що віднесена законом до компетенції відповідної постійної комісії.

2. Головною постійною комісією з питань розгляду регуляторних актів є постійна комісія районної ради з економічних питань, залучення інвестицій, комунальної власності та регуляторної політики, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта в районній раді.

Стаття 4.40. Планування діяльності районної ради з підготовки проектів регуляторних актів

1. Планування діяльності районної ради з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється в рамках підготовки та затвердження планів роботи районної ради у порядку, встановленому Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламентом районної ради, з урахуванням вимог статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

2. План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік затверджується районною радою не пізніше 15 грудня поточного року, якщо інше не встановлено законом.

3. Затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, а також зміни до них оприлюднюються не пізніше як у десятиденний строк після їх затвердження шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації та/або шляхом розміщення плану та змін до нього на офіційній сторінці районної ради в мережі Інтернет або в інший спосіб, передбачений ст. 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

4. Якщо районна рада готує або розглядає проект регуляторного акта, який не внесений до затвердженого нею плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, то відповідні зміни до плану повинні бути внесені не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки цього проекту або з дня внесення проекту на розгляд до районної ради, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.

Стаття 4.41. Підготовка аналізу регуляторного впливу проекту регуляторного акта

1. З метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань до оприлюднення проекту регуляторного акта готується аналіз регуляторного впливу. При цьому обов’язковим є застосування методики підготовки аналізу регуляторного впливу проектів регуляторних актів, яка затверджена Кабінетом Міністрів України.

2. Аналіз регуляторного впливу підписується розробником проекту регуляторного акта (керівником відповідного регуляторного органу, установи чи організації), а в разі якщо розробником проекту є районна рада – головою районної ради.

Стаття 4.42. Підготовка аналізу регуляторного впливу та експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта

1. У разі внесення на розгляд сесії районної ради проекту регуляторного акта без аналізу регуляторного впливу відповідальна постійна комісія приймає рішення про направлення проекту регуляторного акта на доопрацювання органу чи особі, яка внесла цей проект.

2. За мотивованим поданням депутата районної ради, постійної комісії районної ради, голови районної ради відповідальна постійна комісія може прийняти рішення про забезпечення підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта, внесеного цим депутатом ради, постійною комісією ради, головою районної ради в порядку, встановленому частинами другою та третьою ст. 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». У цьому разі аналіз регуляторного впливу не готується, а експертний висновок щодо регуляторного впливу готується відповідно до вимог ст. 8 зазначеного Закону.

Стаття 4.43. Оприлюднення проектів регуляторних актів

1. Кожен проект регуляторного акта оприлюднюється з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.

2. Якщо розробником проекту регуляторного акта є районна рада, то повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій, проект регуляторного акта та відповідний аналіз регуляторного впливу оприлюднюються шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації районної ради та/або в інших друкованих засобах масової інформації, визначених районною радою, та/або шляхом розміщення на офіційній сторінці районної ради в мережі Інтернет.

3. Проект регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту. В окремих випадках може здійснюватися повторне оприлюднення проекту регуляторного акта.

Стаття 4.44. Особливості оприлюднення проектів регуляторних актів, прийняття яких належить до компетенції районної ради з метою одержання зауважень і пропозицій

1. За рішенням районної ради або відповідальної постійної комісії районної ради:

– оприлюднюються проекти регуляторних актів, які не оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії районної ради;

– можуть повторно оприлюднюватися проекти регуляторних актів, які оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії районної ради.

2. У разі оприлюднення проектів регуляторних актів за рішенням районної ради або відповідальної постійної комісії районної ради функцію розробника проекту виконує орган, особа чи група осіб, які внесли цей проект на розгляд сесії відповідної ради, якщо інше не встановлено у рішенні ради чи відповідальної постійної комісії.

3. Зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта, внесеного на розгляд сесії ради, та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями розробникові цього проекту та головній постійній комісії районної ради.

Стаття 4.45. Оприлюднення проектів регуляторних актів з метою одержання зауважень і пропозицій

1. Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється районною радою, якщо вона є розробником проекту регуляторного акта, і не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.

2. Усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов'язковому розгляду відповідальною постійною комісією районної ради. За результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

3. Оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій не може бути перешкодою для проведення громадських слухань та будь-яких інших форм відкритих обговорень цього проекту регуляторного акта.

Стаття 4.46. Особливості розгляду районною радою проектів регуляторних актів

1. Кожен проект регуляторного акта, що внесений на розгляд до районної ради, подається до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

2. Відповідальна постійна комісія забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта, який разом з цим проектом та підписаним аналізом регуляторного впливу подається до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику (далі – уповноважений орган) для підготовки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій щодо удосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики (далі – пропозиції уповноваженого органу) в термін до трьох місяців з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.

3. Порядок підготовки експертних висновків щодо регуляторного впливу внесених проектів регуляторних актів регламентуються ст. 2.15. глави IV розділу 2, главою VII розділу 4 Регламенту районної ради.

4. На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проект регуляторного акта при його внесенні на розгляд сесії районної ради, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проекту та пропозицій уповноваженого органу відповідальна постійна комісія готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам ст. 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». У випадках, визначених частиною другою ст. 4.42 цього Регламенту, такі висновки готуються на підставі експертного висновку щодо регуляторного впливу та пропозицій уповноваженого органу.

5. Висновки відповідальної постійної комісії готуються на підставі аналізу регуляторного впливу, яким проект регуляторного акта супроводжувався при його внесенні, лише у разі, якщо експертний висновок щодо регуляторного впливу не був наданий відповідальній постійній комісії протягом строку, встановленого для його підготовки. Це правило не застосовується у випадках, передбачених частиною другою ст. 4.42. Регламенту районної ради.

6. Висновки відповідальної постійної комісії та пропозиції уповноваженого органу передаються для вивчення до головної постійної комісії, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта в районній раді, за винятком випадків, коли відповідальна постійна комісія є головною постійною комісією.

7. При представленні на пленарному засіданні сесії ради проекту регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки цієї постійної комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам ст. 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а також пропозиції уповноваженого органу разом з рішенням постійної комісії щодо їх врахування.

Стаття 4.47. Особливості прийняття регуляторних актів органами та посадовими особами місцевого самоврядування

1. Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

– відсутній аналіз регуляторного впливу;

– проект регуляторного акта не був оприлюднений.

У разі виявлення будь-якої з цих обставин орган (районна рада, відповідальна постійна комісія) чи посадова особа місцевого самоврядування (голова районної ради, його заступник, голова відповідальної постійної комісії) має право вжити передбачених законодавством заходів для припинення виявлених порушень, у тому числі відповідно до закону скасувати або зупинити дію регуляторного акта, прийнятого з порушеннями.

2. Регуляторні акти, прийняті районною радою та посадовими особами місцевого самоврядування, офіційно оприлюднюються в друкованих засобах масової інформації визначених районною радою та/або на офіційному сайті районної ради, не пізніш як у десятиденний строк після їх прийняття та підписання.

Стаття 4.48. Відстеження результативності регуляторних актів

1. Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.

2. Рішення районної ради як регуляторного органу про строк, після якого чи до якого починається повторне відстеження результативності регуляторного акта, визначається в самому регуляторному акті або в іншому акті (рішенні районної ради).

3. Виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта забезпечується регуляторним органом, який прийняв цей акт, якщо інше не встановлено законом.

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта не може бути більшим ніж сорок п’ять робочих днів.

5. Звіт про відстеження результативності регуляторного акта оприлюднюється шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації визначених районною радою та/або на офіційному сайті районної ради.

6. Районна рада готує звіт про відстеження результативності цього регуляторного акта та не пізніш як у десятиденний строк з дня підписання цього звіту оприлюднює його в друкованих засобах масової інформації визначених районною радою та/або на офіційному сайті районної ради.

Стаття 4.49. Особливості відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих районною радою

1. Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих районною радою, забезпечується виконавчим апаратом районної ради, а у разі якщо рішеннями районної ради повноваження щодо забезпечення виконання заходів з відстеження результативності цих регуляторних актів делеговано відповідно районній державній адміністрації – районною державною адміністрацією.

2. Звіт про відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого районною радою, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подається до головної постійної комісії районної ради.

3. Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта, прийнятого районною радою, на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає головна постійна комісія районної ради або розробник проекту цього регуляторного акта.

Стаття 4.50. Особливості перегляду регуляторного акта

1. Перегляд регуляторного акта здійснюється:

– на підставі аналізу звіту про відстеження результативності цього регуляторного акта;

– за ініціативою районної ради, яка прийняла відповідний регуляторний акт;

– в інших випадках, передбачених Конституцією України та іншими законодавчими актами України.

2. У разі наявності підстав, визначених у частині першій цієї статті, районна рада, яка прийняла відповідний акт, а у випадках, передбачених Конституцією України – інший орган може приймати рішення про зупинення дії регуляторного акта, визнання його неконституційним, про скасування чи про необхідність залишення цього регуляторного акта без змін або про необхідність його перегляду.

3. Якщо відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішення щодо регуляторного акта, визначені в частинах першій та другій цієї статті, приймаються іншим органом, цей орган подає відповідні пропозиції районній раді як регуляторному органу, який прийняв відповідний регуляторний акт.

Стаття 4.51. Заслуховування районною радою звіту про здійснення державної регуляторної політики

1. Районна рада заслуховує щорічний звіт голови районної ради про здійснення державної регуляторної політики її виконавчим апаратом.

2. Відповідальна постійна комісія районної ради готує і попередньо розглядає питання щодо звіту голови районної ради про здійснення державної регуляторної політики у частині, що віднесена законом до компетенції постійних комісій районної ради.

3. Щорічні звіти голови районної ради оприлюднюються шляхом їх опублікування в друкованих засобах масової інформації визначених районною радою та/або на офіційному сайті районної ради.

Стаття 4.52. Оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності

1. Районна рада публікує у друкованих засобах масової інформації та/або розміщує на своїх офіційних сторінках у мережі Інтернет або оприлюднює в інший спосіб, у тому числі через телебачення і радіо, інформацію про здійснення нею регуляторної діяльності.

Стаття 4.53. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері державної регуляторної політики

1. Посадові особи місцевого самоврядування, винні у порушенні порядку регуляторної діяльності, встановленого Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», притягуються до дисциплінарної відповідальності відповідно до закону.

Глава XIIІ

Розгляд депутатських запитів

Стаття 4.45. Реалізація депутатом районної ради права на депутатський запит

1. Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата районної ради до посадових осіб ради і її органів, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, розташованих або зареєстрованих на території району, а також до районної державної адміністрації з питань, які віднесені до відання ради.

2. Депутатський запит може бути внесений депутатом або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні районної ради у письмовій чи усній формі.

Депутатський запит повинен давати чітке розуміння того, за що мають голосувати депутати.

3. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради у рамках розгляду питання про розгляд депутатських запитів.

4. Депутатський запит у разі необхідності може обговорюватися на пленарному засіданні районної ради.

5. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов'язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на запит районній раді і депутату районної ради.

Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити районній раді та депутату районної ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради.

6. Депутат районної ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведене обговорення, якщо на ньому наполягає не менше 1/4 присутніх на засіданні депутатів районної ради. Посадових осіб, до яких звернуто запит, виконавчий апарат своєчасно інформує про дату та час обговорення відповіді на запит радою. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні ради.

За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.